Transport & Logistics Awards 2017

Υποψηφιότητες καλούνται να καταθέσουν όλες οι εταιρείες που ξεχωρίζουν για την ευρύτητα και το βάθος των πρακτικών τους.

1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Βραβεύονται επιχειρήσεις – χρήστες υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (βιομηχανία, οργανωμένο λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο κ.ά.) που, μέσω καινοτόμων και βέλτιστων πρακτικών, πέτυχαν μετρήσιμα αποτελέσματα στις επιδόσεις των Logistics και των εμπορευματικών μεταφορών.

1.1 Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Αναδεικνύεται η επιχειρησιακή πρακτική της ενοποίησης διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα (integration) με στόχο τον εξορθολογισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη μείωση κόστους ή / και τη δημιουργία περισσότερης προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη. Βραβεύονται best practices που περιγράφονται αναλυτικά και τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα για την επιχείρηση, τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η ενοποίηση των διαδικασιών μπορεί να αφορά σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας (προμήθειες, primary transport, αποθήκευση, secondary distribution).

1.2 Βελτιστοποίηση Κυκλώματος Προμηθειών / Αγορών

Καινοτόμες πρακτικές προμηθειών και αγορών που ξεχωρίζουν σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά τους σε οποιαδήποτε από τα παρακάτω: άμεσα υλικά (direct materials), έμμεσα υλικά (indirect materials), συσκευασία (packaging), υλικά MRO (Maintenance, Repair, Operations), υπηρεσίες κ.ο.κ. Περιλαμβάνονται, επίσης, περιπτώσεις και πρωτοβουλίες όπου έχει εφαρμοστεί συνεργασιακός στρατηγικός σχεδιασμός μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή / αγοραστών με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας.

1.3 Βέλτιστη Εφαρμογή Διαδικασιών Sales & Operations Planning

Βραβεύονται καλές πρακτικές διατμηματικών συνεργασιών για την κατάρτιση πλάνου πωλήσεων, παραγωγής, διαχείρισης αποθεμάτων, παράδοσης στον πελάτη, ανάπτυξης νέων προϊόντων, financial plan υπό μια ενιαία, ενημερωμένη πρόβλεψη. Περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες που αφορούν σε όλα ή ορισμένα από τα παραπάνω πεδία.

1.4 Βέλτιστη Διαχείριση Αποθεμάτων

Βραβεύονται εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες εφάρμοσαν σύγχρονες μεθοδολογίες διαχείρισης και μείωσης των αποθεμάτων, που οδήγησαν σε απτά οικονομικά αποτελέσματα χωρίς τον δομικό επηρεασμό του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών.

1.5 Διοίκηση Κέντρου Διανομής

Βραβεύονται καινοτόμες πρακτικές και άριστες επιδόσεις που σχετίζονται με τις διαδικασίες αποθήκευσης, την παραγωγικότητα των Κέντρων Διανομής και το management των λειτουργιών και αποτυπώνονται σε συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης της απόδοσης.

1.6 Σημαντική Επενδυτική Δραστηριότητα

Σημαντική επένδυση τα τελευταία χρόνια όπως κέντρο διανομής / αποθηκών, επέκταση σε νέο κανάλι διανομής εντός ή εκτός Ελλάδος, αυτοματοποίηση των διαδικασιών, νέος στόλος διανομής προϊόντων κ.λπ. με μεγάλο αντίκτυπο στην εταιρεία και την αγορά.

1.7 Βελτιστοποίηση στην Εξυπηρέτηση Πελάτη / Customer Service

Επιτυχημένη αξιοποίηση καινοτομιών / πρακτικών που προσφέρουν βέλτιστα αποτελέσματα εξυπηρέτησης πελατών μέσω της σωστής διακίνησης / μεταφοράς προϊόντων, βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων, αποτελεσματικότητας σε ειδικές συνθήκες, αυτοματισμών / τεχνολογιών κ.λπ.

1.8 Βελτιστοποίηση Κυκλώματος Μεταφορών – Διανομών

Αναδεικνύεται η καινοτομία σε επίπεδο ανασχεδιασμού του συστήματος φυσικής μεταφοράς και διανομής, στρατηγικής route-to-market, City Logistics κ.λπ., η οποία έχει οδηγήσει στην αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διανομής.

1.9 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Sustainability

Αναδεικνύονται δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιβαλλοντικής πολιτικής στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας όπως: η μέτρηση του αποτυπώματος του άνθρακα (carbon foot print) στη μεταφορά και τη διανομή, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, το σύστημα Reverse Logistics, η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η ανάπτυξη Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ενδεικτικά: σύστημα ελέγχου προμηθευτών, Code of Conduct, καταπολέμηση διαφθοράς) κ.ά.

1.10 Καινοτόμος Χρήση της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας

Επιτυχημένη αξιοποίηση της Πληροφορικής (WMS, RFID, MIS κ.λπ.) καθώς και του Internet και των Κινητών Επικοινωνιών στην αυτοματοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση σε επίπεδο μεμονωμένου προϊόντος, παλέτας ή εν γένει της εφοδιαστικής αλυσίδας.

1.11 Αριστεία στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και την Οργάνωση Εργασίας

Βραβεύονται πρωτοβουλίες και καινοτόμες δράσεις που αφορούν στην προάσπιση της Υγιεινής και της Ασφάλειας των εργαζομένων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων και την κατάρτιση, την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην οργάνωση της εργασίας (διατμηματικές ομάδες, αυτόνομες ομάδες εργασίας), την εφαρμογή ευέλικτων μορφών εργασίας, το talent management, την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής στρατηγικής με το ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.

1.12 Αριστεία στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Βραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης συστημάτων Logistics για την εξυπηρέτηση παραγγελιών που τίθενται στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

2. Πάροχοι Υπηρεσιών 3rd Party Logistics

2.1 Ολοκληρωμένη (integrated) Παροχή Υπηρεσιών Logistics & Μεταφορών

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς πελάτες που περιλαμβάνει όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθήκευση, μεταφορά, εξυπηρέτηση κ.λπ.) με οργανωμένο τρόπο και εξαιρετικά αποτελέσματα. Περιλαμβάνονται επίσης οι υπηρεσίες 4PL.

2.2 Βέλτιστες Συνεργασιακές Σχέσεις

Συνεργασιακές πρακτικές μεταξύ 3PL και πελάτη που μέσα από μια μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία / σχέση και μοίρασμα πόρων / διαδικασιών επιλύουν σημαντικά θέματα Logistics όπως η διαχείριση αποθεμάτων, η εξυπηρέτηση πελατών, η μείωση του διαχειριστικού κόστους κ.λπ.

2.3 Διοίκηση Κέντρου Διανομής

Βραβεύονται καινοτόμες πρακτικές και άριστες επιδόσεις που σχετίζονται με τις διαδικασίες αποθήκευσης, την παραγωγικότητα των Κέντρων Διανομής και το management των λειτουργιών και αποτυπώνονται σε συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης της απόδοσης.

2.4 Σημαντική Επενδυτική Δραστηριότητα

Σημαντική επένδυση τα τελευταία χρόνια όπως κέντρο διανομής / αποθηκών, επέκταση σε νέο κανάλι διανομής εντός ή εκτός Ελλάδος, αυτοματοποίηση των διαδικασιών, νέος στόλος διανομής προϊόντων κ.λπ. με μεγάλο αντίκτυπο στην εταιρεία και την αγορά.

2.5 Βελτιστοποίηση Κυκλώματος Μεταφορών – Διανομών

Αναδεικνύεται η καινοτομία σε επίπεδο εξυπηρέτησης του συστήματος φυσικής μεταφοράς και διανομής των αποθετών, στρατηγικής route-to-market, City Logistics κ.λπ., η οποία έχει οδηγήσει στην αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διανομής.

2.6 Καινοτόμος Χρήση της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας

Επιτυχημένη αξιοποίηση της Πληροφορικής (WMS, RFID, MIS κ.λπ.) καθώς και του Internet και των Κινητών Επικοινωνιών στην αυτοματοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση σε επίπεδο μεμονωμένου προϊόντος, παλέτας ή εν γένει της εφοδιαστικής αλυσίδας.

2.7 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Sustainability

Αναδεικνύονται δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιβαλλοντικής πολιτικής στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας όπως: η μέτρηση του αποτυπώματος του άνθρακα (carbon foot print) στη μεταφορά και τη διανομή, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, το σύστημα Reverse Logistics, η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η ανάπτυξη Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ενδεικτικά: σύστημα ελέγχου προμηθευτών, Code of Conduct, καταπολέμηση διαφθοράς) κ.ά.

2.8 Νέες Καινοτόμες Υπηρεσίες Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

Αναδεικνύονται cases εφαρμογών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι 3PLs, πέραν της αποθήκευσης, της μεταφοράς / διανομής και της συσκευασίας / ανασυσκευασίας, όπως οι παρακάτω: customer service, διαχείριση αποθεμάτων, credit control, call center εμπορικού τμήματος, merchandizing κ.λπ.

3. Εμπορευματικές Μεταφορές (Οδικές, Θαλάσσιες, Αεροπορικές, Σιδηροδρομικές, Συνδυασμένες) & Freight Forwading

3.1 Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Απευθύνεται σε παρόχους υπηρεσιών εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών (μεταφορικές ή διαμεταφορικές επιχειρήσεις) οι οποίοι εφαρμόζουν πρωτοποριακές μεθόδους εξυπηρέτησης του πελάτη.

3.2 Θαλάσσιες Εμπορευματικές Μεταφορές

Βραβεύονται βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης μεταφορικού έργου δια θαλάσσης είτε σε επίπεδο μεταφορικών μέσων (πλοία) είτε σε επίπεδο δομών φόρτωσης / εκφόρτωσης / αποθήκευσης (λιμάνια).

3.3 Αεροπορικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Βραβεύονται βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης μεταφορικού έργου όπως αυτές εφαρμόζονται από επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης / cargo handlers, εμπορευματικά τμήματα αεροπορικών εταιρειών και διαμεταφορικές επιχειρήσεις.

3.4 Σιδηροδρομικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Βραβεύονται βέλτιστες πρακτικές παρόχων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

3.5 Ταχυμεταφορές / Μικροδιανομές

Εστιάζει σε παρόχους υπηρεσιών μικροδιανομής και ταχυμεταφορών οι οποίοι έχουν εξελίξει τον τομέα είτε εισάγοντας νέες κατηγορίες προϊόντων είτε βελτιώνοντας τους χρόνους, την ποιότητα και τους όρους των παραδόσεων.

3.6 Σημαντική Επενδυτική Δραστηριότητα

Επένδυση μεγάλου ύψους των τελευταίων χρόνων σε συναφείς δραστηριότητες όπως υποδομές και σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι σε σιδηροδρομικούς σταθμούς / λιμάνια / αεροδρόμια για την αποτελεσματική διακίνηση φορτίων, ανάπτυξη νέου σύγχρονου στόλου πλοίων ή φορτηγών για μεταφορά κοντέινερ / χύδην / καύσιμα κ.λπ. που αναβαθμίζει τις εμπορευματικές μεταφορές.

3.7 Επιτυχημένη Συνεργασία Πελατών / Προμηθευτών

Επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ προμηθευτών υπηρεσιών μεταφοράς και εταιρειών / πελατών που προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στους δύο επιχειρηματικούς εταίρους και ανάπτυξης της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.

3.8 Καινοτόμος Χρήση της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας

Επιτυχημένη αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, του Internet και των Κινητών Επικοινωνιών, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η μεταφορά προϊόντων από αέρα, ξηρά, θάλασσα και να βελτιωθεί η διαχείριση των μεταφορικών μέσων.

3.9 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Sustainability

Αναδεικνύονται δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιβαλλοντικής πολιτικής στον χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας όπως, η μέτρηση του αποτυπώματος του άνθρακα (carbon foot print), η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, το σύστημα Reverse Logistics, η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η ανάπτυξη Υπεύθυνης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ενδεικτικά: σύστημα ελέγχου προμηθευτών, Code of Conduct, καταπολέμηση διαφθοράς) κ.ά.

3.10 Ασφάλεια Μεταφορών

Βραβεύονται βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες που προασπίζουν την ασφάλεια των μεταφορών.

3.11 Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές

Συνδυασμός τουλάχιστον δύο από τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην ενότητα αυτή για εμπορευματικές μεταφορές που προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, μεταφορικής αλυσίδας και οικονομίας.

3.12 Ειδικές Μεταφορές / Special Projects

Προβάλλονται βέλτιστες πρακτικές συσκευασίας και μεταφοράς φορτίων ειδικών απαιτήσεων όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: προϊόντα ελεγχόμενης θερμοκρασίας, επικίνδυνα φορτία / ADR, προϊόντα μεγάλης αξίας, μεγάλου όγκου και ευρύτερα ιδιαίτερης φύσης εμπορεύματα. Βραβεύονται επίσης Special Projects.

4. Επιβατικές Μεταφορές (Πρωτοβουλίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ιδιωτικού Τομέα)

4.1 Βέλτιστη Εξυπηρέτηση Πελατών / Πολιτών

Υποδομές, διαδικασίες και οργανωσιακές δομές επιβατικών μεταφορών για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών πριν ή/και κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους.

4.2 Καινοτόμες Υπηρεσίες Επιβατικών Μεταφορών

Καινοτόμες υπηρεσίες μεταφορών που συνδυάζουν διαφορετικά μέσα μεταφοράς, με τρόπο που να μην αποθαρρύνεται η χρήση του όλου συστήματος.

4.3 Καινοτόμες Υπηρεσίες Παροχής Πληροφόρησης σε Πραγματικό Χρόνο

Συστήματα πληροφόρησης των μετακινούμενων σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητες «προσωποποιημένης πληροφορίας», επαναπροσδιορισμού του ταξιδιού και παροχής άλλων συναφών πληροφοριών (π.χ. συνδυαστικές υπηρεσίες φιλοξενίας, προβολή περιοχών, πολιτισμικής κληρονομιάς κ.λπ.).

4.4 Ευφυή Συστήματα Επιβατικών Μεταφορών

Πρωτοβουλίες και έργα εγκατάστασης και χρήσης «ευφυών συστημάτων μεταφοράς» (ITS) στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών τους με άλλα μεταφορικά μέσα, που παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία στους χρήστες μεταφορικών μέσων και καθιστούν τις μεταφορές στο σύνολό τους πιο βιώσιμες, ασφαλείς, αποτελεσματικές και αδιάλειπτες.

4.5 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμες Μεταφορές

Αναδεικνύονται δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιβαλλοντικής πολιτικής στον χώρο των Επιβατικών Μεταφορών όπως και η εφαρμογή πολιτικής βιώσιμων μεταφορών.

4.6 Οδική Ασφάλεια και Ασφάλεια Μεταφορών

Αποτελεσματικές μέθοδοι / πρακτικές για την ασφαλή μεταφορά των επιβατών (αποφυγή ατυχημάτων).

4.7 Construction and Engineering Project

Βραβεύεται ολοκληρωμένο κατασκευαστικό έργο που διευκολύνει τις επιβατικές μεταφορές, με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο και έχει καινοτόμα engineering στοιχεία.

4.8 Ολοκληρωμένη Στρατηγική Συγκοινωνιών

Οργανωμένες πρωτοβουλίες της κεντρικής ή τοπικής διοίκησης για σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής συγκοινωνιών που προσφέρουν οργανωμένες υπηρεσίες και υποδομές μεταφορών για τους πολίτες.

4.9 Πρόσβαση για Όλους

Καινοτόμες παρεμβάσεις / πρωτοβουλίες συγκοινωνιών σε τοπικό επίπεδο για δυνατότητα πρόσβασης σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ειδικών αναγκών (π.χ. ΑΜΕΑ), μέσου πρόσβασης (π.χ. ποδήλατο) κ.λπ.

4.10 Υποδομές / Υπηρεσίες Μεταφορών και Κινητικότητας από Δήμους

Βραβεύονται πρωτοβουλίες, δράσεις, υπηρεσίες και υποδομές της τοπικής αυτοδιοίκησης που υποστηρίζουν τη βέλτιστη μετακίνηση των πολιτών, αλλά και την αποδοτική και βιώσιμη μεταφορά εμπορευμάτων.

5. Εξοπλισμός, Συστήματα και Υπηρεσίες Logistics & Transport

5.1 Εξοπλισμός Αποθήκης και Διακίνησης Υλικών

Περιλαμβάνονται πρωτοποριακά ανυψωτικά μηχανήματα, συστήματα αποθήκευσης, συστήματα ενδοδιακίνησης υλικών, αυτοματισμοί αποθήκης κ.ο.κ., η χρήση των οποίων από εταιρείες – πελάτες έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

5.2 ΙΤ Συστήματα και Hardware Εξοπλισμός στον Χώρο Logistics & Transport

Προβάλλονται εξελιγμένα λογισμικά προγράμματα διαχείρισης αποθήκης (WMS), διαχείρισης μεταφορών (TMS), τηλεματικής διαχείρισης και δρομολόγησης, διαχείρισης αποθεμάτων κ.ο.κ. όπως και καινοτόμος hard ware εξοπλισμός αποθήκης και μεταφορικών μέσων, η χρήση των οποίων από εταιρείες – πελάτες έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

5.3 Επαγγελματικά Οχήματα

Βραβεύονται καινοτόμες εφαρμογές σε φορτηγά οχήματα οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά τις επιδόσεις του οχήματος. Η καινοτομία συνίσταται σε ένα νέο προϊόν, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα ή πρόκειται να παρουσιαστεί ή σε υφιστάμενο προϊόν βελτιωμένης έκδοσης. Οι εφαρμογές μπορεί να είναι τεχνολογικές ή κατασκευαστικές με απώτερο σκοπό την αύξηση της επίδοσης.

5.4 Επιβατικά Οχήματα

Βραβεύονται καινοτόμες εφαρμογές σε επιβατικά οχήματα οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά τις επιδόσεις του οχήματος. Η καινοτομία συνίσταται σε ένα νέο προϊόν, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα ή πρόκειται να παρουσιαστεί ή σε υφιστάμενο προϊόν βελτιωμένης έκδοσης. Οι εφαρμογές μπορεί να είναι τεχνολογικές ή κατασκευαστικές με απώτερο σκοπό την αύξηση της επίδοσης.

5.5 Υλικά και Συστήματα Συσκευασίας και Μεταφοράς

Βραβεύονται οι καινοτομίες στα υλικά και συστήματα συσκευασίας και μεταφοράς, όπως μεταξύ άλλων παλέτες και συστήματα διαχείρισης παλετών, συστήματα παλετοποίησης και περίδεσης, ζυγιστικά μηχανήματα, συστήματα ελέγχου φορτίων κ.ο.κ.

5.6 After Sales Service

Βραβεύεται το επίπεδο εξυπηρέτησης μετά την πώληση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που αφορούν στο customer service level.

5.7 Πράσινο Προϊόν ή Υπηρεσία

Αναδεικνύονται προϊόντα και υπηρεσίες που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος ταυτόχρονα με την εργονομία και τη λειτουργικότητα.

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

Supply Chain Institute LTD

Official Publication

Plant

Χορηγός Τίτλου

ΠΑΕΓΑΕ

Η Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος A.E. ( ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε. ) δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών 3rd Party Logistics και αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1907. Διαθέτει στη Μαγούλα Αττικής και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης περισσότερα από 120.000 m2 στεγασμένων και 600.000 m2 υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων για εμπορεύματα και οχήματα τελωνειακά υποκείμενα και ελεύθερα . Η εγκατάσταση της Μαγούλας αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση Logistics στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 3rd Party Logistics στην Ελλάδα που εκπόνησε πλάνο αειφορίας για το 2015 και δημοσίευσε ολοκληρωμένο Ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας με δείκτες GRI - G4, όπως επίσης και Πίνακα Συμμόρφωσης με τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας
(http://www.paegae.gr/etairiki-koinoniki-eythyni).
Οι Βασικές Δραστηριότητες της ΠΑΕΓΑΕ:

1. Finished Vehicle Logistics Division
Αναλαμβάνει την παραλαβή οχημάτων κατά την άφιξή από την πύλη εισόδου στη χώρα και την μεταφορά, εισαγωγή και αποθήκευσή τους σε φυλασσόμενους 7/24/365 χώρους εργοστασιακών προδιαγραφών. Παρέχει πλήρεις υπηρεσίες PDI/PDS όπως και υπηρεσίες διαχείρισης μεταχειρισμένων οχημάτων.

2. Warehouse & Distribution Division
Στους στεγασμένους και υπαίθριους αποθηκευτικούς της χώρους έχει την δυνατότητα για την αποθήκευση εμπορευμάτων ανεξαρτήτως είδους. Προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες Logistics, υποστηριζόμενες από εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης αποθηκών (WMS) όπως και υπηρεσίες αποθήκευσης, φυσικής ανάκλησης και ψηφιοποίησης κάθε μορφής αρχειακού υλικού.

3. Έκδοση «Τίτλων» Αποθήκευσης προς ενεχύραση
Παρέχει πρόσβαση σε ένα εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης σε εταιρείες που χρειάζονται αυξημένη ρευστότητα μέσω των «Τίτλων» Αποθήκευσης. Είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει την δυνατότητα έκδοσης «Τίτλων» Αποθήκευσης προς ενεχύραση εμπορευμάτων ή πρώτων υλών.

Χορηγός

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας. Η ΔΕΠΑ σήμερα είναι ένας δυναμικός όμιλος εταιρειών, με σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις εταιρείες υπεύθυνες για τη διανομή του φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (ΕΠΑ) και την εταιρεία, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ).

Υποστηρικτής

Υπο την Αιγίδα

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Με την τιμητική υποστήριξη

Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ

Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτ/στών Ελλάδας

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος (ΣΥΝΔΔΕ&L)

Χορηγοί Επικοινωνίας

logistics-management.gr

metafores.gr

supply-chain.gr

Supply Chain & Logistics